โครงสร้างสำนักงาน

                                                       
                                                          โครงสร้างสำนักงาน

     

   

การแบ่งส่วนงาน

 

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้

 
    1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1) ก
ารตรวจสอบด้านบัญชี การควบคุมภายในทางบัญชี การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับการปฏิบัติงาน ทุกด้านและทุกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
       (2) รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา โดยเฉพาะการรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ การควบคุม ภายใน ทั้งทางการบัญชี การเงินและการปฏิบัติงาน
       (3) การประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน
       (4) การประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต
       (5) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. สำนักอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ การอำนวยการ งานเลขานุการ งานจัดระบบการอำนวยการและการประสานงานของสำนักงาน การประชุมคณะกรรมการ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาระบบงาน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     สำนักอำนวยการ แบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
     2.1 กลุ่มช่วยอำนวยการ 
     2.2 กลุ่มการคลัง 
     2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     2.4 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
     2.5 กลุ่มการพัสดุ

      3.สำนักสวัสดิการครู มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     3.1 การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การพัฒนาระบบการจัดและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ    
     3.2 การบริการที่พัก
     3.3 การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและป้องกันโรค
     3.4 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     สำนักสวัสดิการครู แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
         (1) กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ
         (2) กลุ่มบริการที่พัก
         (3) สถานพยาบาล สกสค.

    4. สำนักสวัสดิภาพครู มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
      4.1 กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
      4.2 การเงินและการบัญชีของ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
      4.3 การจัดตั้งและพัฒนากองทุนและมูลนิธิ
      4.4 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
      สำนักสวัสดิภาพครู แบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
         (1) กลุ่ม ช.พ.ค.
         (2) กลุ่ม ช.พ.ส.
         (3) กลุ่มการเงินและบัญชี ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
         (4) กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ

 5. สำนักพัฒนาความมั่นคงและเชิดชูเกียรติครู มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
       5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
       5.2 การพิทักษ์สิทธิของครู
       5.3 งานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรม สัญญา และอรรถคดี
       5.4 งานส่งเสริมความสามัคคี ยกย่องเชิดชูเกียรติและผดุงเกียรติของครู
       5.5 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
        สำนักพัฒนาความมั่นคงและเชิดชูเกียรติครู แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
           (1) กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
           (2) กลุ่มกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ
           (3) กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติครู

        6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติครู
         6.2 การจัดทำและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
         6.3 กิจการสัมพันธ์ต่างประเทศ
         6.4 การจัดทำแผนงานงบประมาณ
        6.5 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
        6.6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
        6.7 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
      
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ แบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
           (1) กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
           (2) กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
           (3) กลุ่มแผนงานงบประมาณ
           (4) กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
   
       7. องค์การค้าของคุรุสภา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
           (1) จัดหาผลประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
           (2)  ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ระบบการศึกษาของชาติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
              2.1 งานการพิมพ์ หนังสือเรียน และเอกสารทางการศึกษา
              2.2 งานการผลิตอุปกรณ์การศึกษา
              2.3 งานการค้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษา
              2.4 งานบริการธุรกิจทางการศึกษา
           (3)  การส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

 

ที่มา : http://www.otepprajinburi.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=339609
  

   
    

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s