วิสัยทัศน์จังหวัด/ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/พันธกิจจังหวัด/เป้าประสงค์จังหวัด

วิสัยทัศน์จังหวัด/ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/พันธกิจจังหวัด/เป้าประสงค์จังหวัด 

วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี
“ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues)  พ.ศ. 2555
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง และการปรับตัว

พันธกิจจังหวัด  พ.ศ. 2555  (Mission)
1)  ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2)  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4)  พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์จังหวัด (Goals) 
1)  จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น   
2)  บริหารจัดการน้ำอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
3)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

 

ที่มา : http://www.prachinburi.go.th/main.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s