ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 

จังหวัดปราจีนบุรีมีส่วนราชการ  หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับงานทางศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวนมาก  และเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันมากมาย  ได้แก่

ที่ งานประเพณี สถานที่จัดงาน ช่วงระยะเวลาในการจัดงาน รายละเอียดและความเป็นมา
๑. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สนามกีฬาต้านยาเสพติด  ข้างศาลพระหลักเมือง อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบสากล
๒. สู่ขวัญข้าว ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี เป็นการเรียกขวัญแม่โพสพและเพื่อเป็นสิริมงคลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
๓. ผีปู่ตาบ้าน ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ประมาณวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ดวงวิญญาณยังคงอยู่คอยดูแลปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข  จึงจัดให้มีพิธีการเลี้ยงผีปู่ตาบ้านเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
๔. พิธีกรรมการเล่นผีโรง ลานกลางหมู่บ้านแปลงประดู่ หมู่ ๒ ต.หนองโพรงอ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี เป็นพิธีกรรมที่มีผลทางด้านจิตใจของชาวไทยเชื้อสายเขมร บูชาครูผีและคณะตามที่ได้บนบาน หรือขอให้สมหวังในการงานหรือหายจากการเจ็บป่วย จึงนำของมาบูชาทุกๆ ปี ญาติพี่น้องจะมาพร้อมหน้ากันในวันนี้เหมือนหนึ่งเป็นวันรวมญาติและรับพรจากครูผีและคณะ
๕. งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน วัดสระมรกต  ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี สัปดาห์วันมาฆบูชา ประมาณ ๑๐ วัน เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐  เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด
๖. บุญข้าวหลาม วัดที่อยู่ในหมู่บ้าน ต่าง ๆใน ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ ต.หัวหว้า  และต.ดงกระทงยามอ.ศรีมหาโพธิ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นการทำบุญวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายพวน
๗. วันสงกรานต์ ทุกอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่แบบไทย มีความหมายต่อสมาชิกในครอบครัว  ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  เพื่อเป็นสิริมงคล 
๘. เลี้ยงผีกลางทุ่ง หมู่บ้านบริเวณวัดแจ้ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี หลังจากการทำบุญวันสงกรานต์ ชาวบ้านมีความเชื่อต่อกันมาว่า การเลี้ยงผีจะทำให้คนในหมู่บ้านปลอดภัยไม่เจ็บป่วย  ไม่มีเคราะห์ร้ายและทำให้อยู่เย็นเป็นสุข มีพิธีสงฆ์มีการเข้าร่างทรง และทำบัดแพเลี้ยงผี 
๙. งานนมัสการต้นโพธิ์ศรี-มหาโพธิ์ วัดต้นโพธิ์  หมู่ ๖ ต.โคกปีบอ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี กลางเดือนเมษายนของทุกปี เป็นการบูชาต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล
๑๐. ก่อพระเจดีย์ทราย บ้านหนองเอี่ยน หมู่ ๑ ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เดือนเมษายนของทุกปี เป็นประเพณีดั้งเดิมของหมู่บ้านหนองเอี่ยน เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งน้ำลง ชาวบ้านจะประกอบพิธีก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณกลางหาด ริมแม่น้ำแควหนุมาน 
๑๑. งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วัดบ้านสร้าง อ.บ้านสร้างจ.ปราจีนบุรี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ประมาณ  ๑-๒ วัน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
๑๒. งานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลาง(หลังเก่า)  จังหวัดปราจีนบุรี เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี เป็นการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลิตผลทางการเกษตรมาจัดร้านจำหน่าย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด 
๑๓. งานบุญบั้งไฟ หมู่ ๖ ต.โคกปีบ  อ.ศรีมโหสถจ.ปราจีนบุรี กลางเดือน ๖ ของทุกปี เป็นประเพณีความเชื่อเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับการขอฝน
๑๔. งานสัปดาห์ล่องแก่งหินเพิง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ที่  ๙ อ.นาดีจ.ปราจีนบุรี เดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สนุกสนานตื่นเต้น  และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้น
๑๕. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทุกพื้นทีในจังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘  และแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก มีการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุ 
๑๖. แห่พระทางน้ำ ต.บางแตน อ.บ้านสร้างจ.ปราจีนบุรี กลางเดือน ๑๑ หรือวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๑๑ เป็นการดัดแปลงประเพณีอุ้มพระดำน้ำของศาสนาพราหมณ์ให้เข้ากับพระพุทธศาสนา
๑๗. แห่ปราสาทดอกผึ้ง อำเภอกบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน เดือน ๑๑ (ก่อนวันออกพรรษา ๑ วัน) เป็นประเพณีที่มุ่งกระทำเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสิริมงคล
๑๘. งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบางกระเบา(พระอารามหลวง)ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑-วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน๑๒ของทุกปี วัดบางกระเบา จะได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เป็นเจ้าภาพมาทอดถวายเป็นประจำทุกปี  เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอบ้านสร้างและชาวปราจีนบุรี
๑๙.       ประเพณีการแข่งเรือยาว      ๑. แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าที่ว่าการ  อ.เมืองปราจีนบุรี๒. บริเวณหน้าวัดบางแตน  ต.บางแตน  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี ประมาณสัปดาห์ที่ ๒  ของเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม  ของทุกปี   ๑. เพื่อเป็นการสืบทอดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด๒. เพื่อรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  และปลุกจิตสำนึกความภาคภูมิใจในสถานที่  ซึ่งครั้งหนึ่ง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาประทับ ณ  ภูมิภาคแห่งนี้
๒๐. กวนข้าวทิพย์ วัดทับช้าง  วัดแจ้งและวัดศรีมงคลอ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี ก่อนวันออกพรรษา๑  วัน  ทุกๆ ปี(วันขึ้น  ๑๕  ค่ำ เดือน  ๑๑) –  เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีบรรพบุรุษดั้งเดิมอยู่ในภาคอีสาน  ได้เดินทางมาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี- “  ข้าวทิพย์ ” เป็นอาหารที่ดีวิเศษ  หรือเป็นอาหารของเทวดา  ได้ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งเป็นอย่างดี  ในตอนหนึ่งของพุทธประวัติ  พระพุทธเจ้าได้ทรงเสวยข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส  ซึ่งนางสุชาดานำมาถวาย  และได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
๒๑. ตักบาตรเทโวโรหนะ วัดเขาวงษ์  หมู่ ๙  ต.ย่านรีอ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันแรม  ๑  ค่ำเดือน ๑๑  ของทุกปี     เป็นความเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลก  จึงได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้น
๒๒. ลอยกระทง ทุกพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรี วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ของทุกปี เป็นการขอขมาแด่แม่พระคงคาและบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนางนพมาศเป็นผู้ริเริ่มทำกระทงขึ้นเป็นครั้งแรก

๒๓.

 

งานนมัสการหลวงพ่อทวารวดี

หน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ หมู่ ๓ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถจ.ปราจีนบุรี

ระหว่างเทศกาลงานลอยกระทง  วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ของทุกปี

 

หลวงพ่อทวารวดีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทวารวดี  เพื่อความเป็นสิริมงคล  จึงได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร  ปิดทองนมัสการ  เพื่อ ขอพร  เป็นประจำทุกปี

๒๔.  งานบันทึกรักกลางภูผา  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2555  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

๒๕.  งาน ว๊าว! ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์    23 – 26  กุมภาพันธ์  2555  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5

๒๖.  งานไม้ล้อมไม้ใหญ่  พืชสมุนไพรบ้านดงบัง  เดือนมีนาคม  2555  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๒๗.  งานมะปราง  มะไฟหวาน  เดือนมีนาคม-เมษายน  2555 อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๒๘.  งานมหกรรมสินค้า OTOP  และของดีเมืองปราจีนบุรี  เดือนเมษายน – พฤษภาคม  2555  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๒๙.  โครงการไหว้พระ 9 วัด  เดือนพฤษภาคม  2555  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๓๐.  ปั่นไป กินไป ผลไม้ปราจีนบุรี  เดือนพฤษภาคม  2555  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๓๑.  งานกระท้อนหวาน  เดือนมิถุนายน  2555  ตำบลบ้านพระ

๓๒.  งานคืนลานสู่ป่า  เดือนมิถุนายน 2555  อำเภอนาดี

๓๓.  กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกเขาอีโต้  เดือนมิถุนายน 2555  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

๓๔.  การท่องเที่ยวน้ำตกเหวอีอ่ำ  เดือนสิงหาคม  2555  อำเภอประจันตคาม

๓๖.  งานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  เดือนกันยายน  2555  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5 อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

๓๗.  งานขนมหวานอร่อย  เดือนตุลาคม  2555  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๓๘.  เดินป่า  ท่องไพร ปลายฝนต้นหนาว เขาทุ่ง เขาสมอปูน  เขาทุ่งตู้รถไฟ   เดือนพฤศจิกายน  2555  อำเภอนาดี

๓๙.  วันเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์  เดือนธันวาคม  2555  อำเภอศรีมหาโพธิ 

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s